6 Ocak 2012 Cuma

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sınava Hazırlık Çalışması


6. SINIF SOSYAL BİLGİLER SINAVA HAZIRLIK ÇALIŞMASI
 1. Dört halife devrine Cumhuriyet Dönemi de denilmektedir. Bunun nedeni halifelerin seçimle iş başına gelmeleridir.
 2. Emeviler Arap milliyetçiliğini benimsedikleri için Arap ırkından olmayanlara mevali(köle) muamelesi yapmışlardır.
 3. Bu durum Türklerin İslamiyet’e geçmesini yavaşlatmışlardır.
 4. Abbasiler Türkler için Samerra şehrini yapmışlardır.
 5. Bedir savaşından sonra esirlerin 10 çocuğa okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılması İslamiyet’in eğitime verdiği önemi göstermektedir.
 6. 21 Mart’ta baharın gelişinin Türk dünyasında kutlanmasına Nevruz denir.
 7. Çin egemenliğine girmek istemeyen Hunların, Avrupa’ya geçerek önlerine çıkan kavimleri zorlamasına kavimler göçü denir.
 8. Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı taht kavgalarına, taht kavgaları da devletin yıkılmasına sebep olmuştur.
 9. Devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Buna da KUT inancı denir.
 10. Türk sözü ilk kez Kök Türk devletini kuran ve bu devletin temelini oluşturan topluluğun adı olarak Orhun yazıtlarında kullanılmaktadır. Orhun yazıtları Türk tarihi ve edebiyatı ile ilgili ilk yazılı kaynaklardır.
 11. Mete Han orduyu onlu sisteme göre düzenleyen ilk hükümdardır. Türk ordusunun temellerini atmıştır.
 12. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Mani dinini benimsemeleri için savaşçı özelliklerini kaybetmelerine neden olmuştur
 13. Hunların Oğuz Kağan Destanı, Göktürklerin Bozkurt ve Ergenekon, Uygurların Göç ve Türeyiş Destanı, İskitlerin ise Alp Er Tunga Destanı vardır.
 14. Tarihin ilk dönemindeki Türkler göçebe bir hayat yaşadıkları için tarihi eser, tapınak, han ve hamam gibi eserler bırakmamışlardır.
 15. Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgeye Mezopotamya denir.
 16. Tarihte ilk yazılı antlaşma Hititler ve Mısırlılar arasındaki Kadeş antlaşmasıdır.
 17. Malazgirt savaşı ile Anadolu’nun kapısı Türklere açılmıştır.
 18. Talas savaşında Orta Asya’nın Çin egemenliğine girmesini istemeyen Karluk ve Yağma Türkleri Araplara yardım ederek Arapların savaşı kazanmalarını sağlamışlardır.
 19. İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu Karluklardır. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti ise Karahanlılar’dır
 20.  İlk Türk İslam devleti olan Karahanlıların merkezi Balasagun olmak üzere Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulmuştur. İslamiyet’i Satuk Buğra Han döneminde kabul etmişlerdir.
 21.  Gazneliler merkez Gazne olmak üzere Alp Tigin tarafından kurulmuştur. Sultan unvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmut Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek, kuzey bölümlerinin İslamiyet’e girmesini sağlamıştır.
 22.  Büyük Selçuklu Devleti adını Selçuk Beyden almıştır. Devleti Tuğrul ve Çağrı Beyler kurmuşlardır.
 23. Selçuklular en geniş sınırlara Sultan Melikşah döneminde kavuşmuştur. Melikşah adına Celali takvimi düzenlenmiştir.
 24. Türklerin kitleler halinde İslamiyet’e girişi Talas savaşından sonra olmuştur. Çinlilerden matbaayı ve kâğıt kullanımını öğrenmişlerdir. Bu da kültür etkileşimi olmasına neden olmuştur.
 25. Türklerin İslamiyet’i kabul etme nedenleri:
 26.    a-Cennet ve cehennem kavramının Türklerde İslamiyet öncesinde de olması
 27.    b-İslamiyet’teki cihat(din adına yapılan savaşlardır ve tüm dünyaya İslam yayılmak istenir) fikriyle cihan(Türklerin tüm dünyayı yönetme isteği) fikrinin bağdaşması
 28.    c-Türklerde İslamiyet öncesinde de hem ahiret inancı hem de tek Tanrı inancının olması
 29.    d- Hırsızlık, zina her iki dinde de büyük günahlardandır.
 30.    e-Abbasilerin hoşgörülü tutumları
 31. Orta Asya’da bilinen ilk Türk devleti Asya Hun devletidir.
 32. Türkiye 26-45 doğu meridyenleri, 36-42 kuzey paralellerindedir.
 33. Haritalarda ölçeğin paydası küçüldükçe ayrıntı artar. Ölçeğin paydası büyüdükçe ayrıntı azalır. Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir.
 34. Hititler Tanrılarına hesap vermek için Anal adı verilen yıllıklar hazırlamışlardır. Böylece tarafsız tarih yazıcılığı başlamıştır.
 35. Sümerlilerde Ziggurat adı verilen tapınaklar gözlem evi olarak kullanımmış bu da Sümerlilerin Astronomiye önem verip ilgilendiklerini gösterir.
 36. İlk çağ uygarlıklarında hür düşünce İyonya’da vardır. Bu nedenle pek çok tarihçi, filozof ve bilim adamı yetişmiştir.
 37. Paralarda, bayraklarda, fermanlarda hatunun resim veya isminin bulunması kadınların devlet yönetiminde etkili olduklarını gösterir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder